ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze DEELNEMERS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN zijn van toepassing op je deelname aan de Rode Neuzen Dag en je gebruik van de website www.rodeneuzendag.be, beheerd door DPG Media (hierna “DPG Media”, “wij”, “we” of “ons”). We raden jou aan deze voorwaarden grondig door te nemen.

De contactgegevens van DPG Media zijn als volgt:

DPG Media NV,
met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0432.306.234,
Tel.: 02 255 32 11
E-mail: info@rodeneuzendag.be 

DEELNEMERSVOORWAARDEN

1. Regels voor de organisatie van acties ten voordele van het Rode Neuzen Fonds

Fijn dat je voor Rode Neuzen Dag 2019 een actie wilt ondernemen! Zorg er wel voor dat jouw actie altijd volgens onze geldende regelgeving verloopt.

Neem daarom zeker de tijd om onderstaande richtlijnen te lezen voordat je start met de organisatie van een actie.

ALGEMEEN

 • Alle acties worden aangemeld via rodeneuzendag.be en moeten door ons gevalideerd worden.
   
 • Acties worden georganiseerd ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
   
 • Opbrengsten van acties worden overgemaakt door een online betaling via je actiepagina.
   
 • Zet altijd deze tekst op het publiciteitsmateriaal voor je actie: “Dit is een actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting”.
   
 • Geef niet de indruk dat je een vertegenwoordiger bent van het Rode Neuzen Fonds, van DPG Media of Belfius. Maak duidelijk dat je alleen een actie organiseert ten voordele van het Rode Neuzen Fonds.
   

ACTIES

 • We raden je aan om geen huis-aan-huis geldinzamelingsacties te organiseren. Doe je dit wel, hou er dan rekening mee dat je voor een collecte in principe een vergunning nodig hebt. Wie die vergunningen aflevert, hangt af van de plaats waar je geld wilt inzamelen. Neem contact op met het gemeentebestuur voor meer informatie.
   
 • Zijn er minderjarigen betrokken bij een actie, vraag dan toestemming van de ouders of voogd voor hun deelname aan de actie. Minderjarigen moeten tijdens de actie ook altijd onder toezicht staan van een volwassene.
   
 • Het is het beste als een volwassene de eindverantwoordelijkheid draagt voor de actie. Hij of zij zorgt er dan voor dat de opbrengsten van de actie op het rekeningnummer van het Rode Neuzen Fonds terechtkomen.
   
 • Wil je een tombola of een andere vorm van loterij te organiseren ten voordele van het Rode Neuzen Fonds? Hou er rekening mee dat er strikte regels gelden voor deze activiteiten.

Zo heb je een vergunning nodig voor de organisatie van een tombola (wet 31 december 1851). De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar je de tombola organiseert. Meer informatie: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (Tel.: 02 518 21 31).

 • Maak een correcte inschatting van de risico’s verbonden aan jouw activiteit. Zorg er voor dat deelnemers voldoende informatie krijgen en bekijk daarom ook of het interessant is om een verzekering af te sluiten voor jouw activiteit.
   
 • Wij respecteren de Ethische code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be), voor de fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. Wij verwachten dat je deze bij iedere actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds respecteert.
   
 • Doe je een gift of steun je een actie financieel voor het Rode Neuzen Fonds, hou er dan rekening mee dat je je gift of steun niet kan terugvorderen.
   
 • De actie die je organiseert, mag geen gevaar opleveren voor jezelf, voor deelnemers of voor toeschouwers. Noch DPG Media, noch Belfius of de Koning Boudewijnstichting is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de actie die je organiseert.
   
 • DPG Media, Belfius en de Koning Boudewijnstichting zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door de actie die jij organiseert, behalve als de schade of het verlies wordt veroorzaakt door de zware of opzettelijke fout van DPG Media, Belfius en de Koning Boudewijnstichting.

 

2. Verkoop Rode Neuzen

Tof dat je Rode Neuzen wilt verkopen! Hou wel rekening met volgende regels:

 • Rode Neuzen kosten 5 euro per stuk. Plaats je een bestelling, dan ben je verplicht om de Rode Neuzen aan deze prijs te verkopen.
   
 • Het geld dat je inzamelde maak je over door een online betaling via je actiepagina.
   
 • Het is de bedoeling dat je alle Rode Neuzen die je aankocht ook effectief verkoopt. Lukt dat je niet, dan neem je contact met ons op via info@rodeneuzendag.be. Je mag in geen geval Rode Neuzen onder de prijs verkopen of weggooien.
   
 • Wil een koper toch meer dan 5 euro voor een Rode Neus betalen, is dat te veel betaalde bedrag opbrengst voor een actie van het Rode Neuzen Fonds. Dat bedrag zal je dan ook met een andere betaling via je actiepagina moeten overmaken.
   
 • Je ontvangt geen vergoeding voor het verkopen van Rode Neuzen. Je doet dit onbezoldigd.
   
 • Op al het materiaal dat gebruikt wordt om publiciteit te maken voor de verkopen van de Rode Neuzen komt deze tekst: “Een Rode Neus kost €5, waarvan minstens €3,50 naar het Rode Neuzen Fonds gaat, beheerd door de Koning Boudewijnstichting".
   
 • Rode Neuzen bestel je via de website www.rodeneuzendag.be. Als wij de bestelling goedkeuren hebben, kan je de door jou bestelde Rode Neuzen bij een Belfiuskantoor afhalen of versturen we ze naar het door jou opgegeven adres.De leveringstermijn bedraagt minstens 2 werkdagen. Deze leveringstermijn is louter indicatief en niet-bindend. Rode Neuzen zijn beschikbaar vanaf 1 september 2019.
   
 • Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
   
 • Rode Neuzen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
   
 • Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door DPG Media en Belfius. Het doel is om in heel Vlaanderen geld in te zamelen voor lokale schoolinitiatieven die het psychisch, sociaal en fysisch welbevinden van jongeren verbeteren. Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november 2019 en wil iedereen aansporen om iets geks te doen voor het goede doel.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Toepassing

Door de website www.rodeneuzendag.be te gebruiken, aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze GEBRUIKSVOORWAARDEN. Het gebruik van persoonsgegevens via de website is onderworpen aan onze PRIVACY –EN COOKIEVERKLARING.

Wij raden je aan deze voorwaarden en de PRIVACY –EN COOKIEVERKLARING aandachtig te lezen voor je onze website gebruikt.

2. Toegang tot en gebruik van de website

2.1. De website

De website www.rodeneuzendag.be geeft informatie over de Rode Neuzen Dag en biedt je de mogelijkheid om deel te nemen aan dit initiatief.

2.2. Account aanmaken

Om te kunnen deelnemen aan de Rode Neuzen Dag (door een actie te organiseren of Rode Neuzen te verkopen) zal je een account moeten aanmaken. Als je deze account aanmaakt, zal je ons informatie moeten geven over jezelf, zoals je naam, je e-mailadres, geboortedatum en een wachtwoord. We verwerken je persoonsgegevens volgens onze PRIVACY- en COOKIEVERKLARING. Zijn er bijzondere voorwaarden van toepassing, dan vermelden we die afzonderlijk.

Let op: Zorg ervoor dat het wachtwoord van je account niet voor de hand ligt en voldoende veilig is. Je wachtwoord is persoonlijk. Deel het niet met anderen en bewaak de geheimhouding ervan. Jij bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord gedaan worden.

2.3. Verboden gebruik van de website

Je mag de website niet gebruiken

 • voor een onwettig doel
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website te omzeilen
 • op een manier die de functionaliteit van de website op enigerlei wijze kan aantasten
 • om een valse identiteit aan te maken
 • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten te verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van DPG Media en/of een derde
 • om inbreuk te maken op rechten van DPG Media of derden. Daaronder behoren auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy
 • om deze te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken te maken
 • om haar te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de website te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

2.4. Handelingsbekwaamheid

Door deze website te gebruiken verklaar je, volgens het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen (“handelingsbekwaam”). Ben je minderjarig, heb je voorafgaande geldige toestemming nodig van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om gevonden te zijn aan deze GEBRUIKSVOORWAARDEN.

DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld als de website gebruikt wordt zonder voormeld toezicht en toestemming.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De website of elementen daarvan, zijn beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van DPG Media of haar licentiegevers.

DPG Media verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media niet toegestaan.

Als de website je de mogelijkheid biedt om eigen content/bijdragen op te laden, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.
Je geeft DPG Media de onvoorwaardelijke toestemming voor gebruik van deze content/bijdragen in het kader van de Rode Neuzen Dag, dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie.
In elk geval draagt DPG Media geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart DPG Media tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. DPG Media is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen/content voorafgaand aan de publicatie na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Stel je een inbreuk vast, breng ons dan op de hoogte via het e-mailadres bovenaan dit document. Wij zullen dan naar beste vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze website te verwijderen.

4. Aanbrengen van links naar www.rodeneuzendag.be

Linken, delen en/of verwijzen naar www.rodeneuzendag.be is in beginsel toegestaan. Deze links moeten bezoekers wel rechtstreeks leiden naar de website. Linken, delen en/of verwijzen naar de website is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Algemeen

DPG Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige informatie of vergissingen op de website. DPG Media is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie van de website, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze website geheel op eigen verantwoordelijkheid.
De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door DPG Media worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.
Deze Diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. DPG Media beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacyverklaring van DPG Media zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.
DPG Media is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden. DPG Media is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. DPG Media kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien DPG Media dit aangewezen acht of wanneer DPG Media daartoe verzocht wordt, zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan DPG Media aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van DPG Media toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe DPG Media maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van DPG Media.

6. Kan ik mijn account op de website beëindigen?

Dat kan. Stuur ons daarvoor een e-mail op info@rodeneuzendag.be.

7. Niet-naleven van GEBRUIKSVOORWAARDEN

DPG Media kan beslissen jouw account te beëindigen als je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.
De gegevens van jouw DPG Media-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als DPG Media dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

8. Klachten/vragen

Bij klachten of vragen kan je contact opnemen met DPG Media op het bovenvermelde adres.

9. Divers

Als wij veranderingen aan de DEELNEMERS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN en PRIVACY –EN COOKIEVERKLARING doen en deze openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. We vertellen je ook wat we wijzigden.

Doen we belangrijke aanpassingen aan de DEELNEMERS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN en PRIVACY –EN COOKIEVERKLARING of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, brengen wij je op de hoogte. Dat doen we door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je op de hoogte te brengen via e-mail.

Gaat het over aanpassingen die wettelijk vereist zijn, dan vragen we daarvoor jouw toestemming.

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze DEELNEMERS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord om voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen. We proberen eerst een minnelijk akkoord te vinden voor de klacht of het meningsverschil.