Privacyverklaring

Laatste update: 16 november 2020

Bij DPG Media, het bedrijf achter de de Rode Neuzen Dag, vinden we jouw privacy uiterst belangrijk en nemen we de verwachtingen van onze deelnemers, kijkers, luisteraars en surfers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in deze Privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. We raden je aan om deze Privacyverklaring grondig door te nemen.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de website www.rodeneuzendag.be, beheerd door DPG Media NV en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in het kader van de jaarlijkse Rode Neuzen Dag.

2. Over DPG Media

DPG Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, E-mail: privacy@dpgmedia.be

3. Welke gegevens verwerkt DPG Media?

DPG Media verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je aan de Rode Neuzen Dag deelneemt:

 • Identificatie- en contactgegevens: DPG Media verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft wanneer je je registreert op www.rodeneuzendag.be. De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode en gemeente), e-mailadres en geboortedatum en eventueel andere gegevens die je bij je registratie opgeeft. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft.
 • Betalingsgegevens: Wanneer er een betaling uitgevoerd wordt, slaan wij informatie op omtrent de (wijze van) betaling.
 • Gebruiksgegevens: We houden informatie bij wanneer je op de website in- en uitlogt. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. Meer informatie hierover vind je in onze Cookieverklaring.
 • Communicatievoorkeuren: We verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe ( bv. via e-mail). Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee door je in of uit te schrijven op onze communicatie (bv. nieuwsbrief), of onrechtstreeks via de Bel-me-niet-meer-lijst en de Robinson List (zie sectie 8 hieronder).
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt: Wij verwerken tevens de informatie die we verkrijgen wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon, onze chatbox of via social media). Ook verwerken we informatie die we verkrijgen via marktonderzoeken (surveys/vragenlijsten) die we uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract met jou (bv. je actie promotioneel ondersteunen, Rode Neuzen opsturen, etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving in verband met giften, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing voor de Rode Neuzen Dag).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je actie promotioneel te ondersteunen: We verwerken je gegevens de actie die je plant promotioneel te ondersteunen, om je Rode Neuzen te bezorgen of eventuele vragen die je zou hebben te beantwoorden. Dit omvat tevens de mogelijkheid om je gegevens (je naam, naam van de actie, type actie, naam van je organisatie en het ingezamelde bedrag) bekend te maken op de Rode Neuzen Dag slotshow.
 • Om je via e-mail direct marketing toe te sturen over Rode Neuzen Dag: DPG Media kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties/ promoties van Rode Neuzen Dag. DPG Media houdt hierbij steeds rekening met jouw persoonlijke voorkeuren.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: DPG Media kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze Algemene Voorwaarden.
 • Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die DPG Media dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. DPG Media kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over de Rode Neuzen Dag. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Doet DPG Media aan geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Neen. De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. DPG Media doet niet aan dit soort besluitvorming.

6. Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden?

We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

 • Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie.

In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.

 • Belfius en de Koning Boudewijnstichting: We geven je gegevens door aan Belfius en de Koning Boudewijnstichting. Dat doen we voor de praktische afhandeling van de Rode Neuzen Dag en de uitreiking van de fiscale attesten.
 • Overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van DPG Media te beschermen, waaronder de handhaving van onze Algemene Voorwaarden.
 • Sociale media platformen: Onze website bevat functionaliteiten waarmee je informatie kan delen op sociale media platformen (bv. Facebook, Twitter, Pinterest, etc.). Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen.
 • Zakelijke overdrachten: DPG Media behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden gedurende de looptijd van de jaarlijkse Rode Neuzen Dag waar je voor ingeschreven bent en tot de start van de volgende Rode Neuzen Dag.

8. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij DPG Media kan uitoefenen:

Recht van inzage

Je hebt het recht om van DPG Media bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Aanvragen tot rechtzetting kan je ons bezorgen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht op beperking

Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machineleesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@dpgmedia.be

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via je account instellingen en via de uitschrijflink in ontvangen berichten. Om je recht van bezwaar tegen direct marketing voor andere kanalen uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar privacy@dpgmedia.be

Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Om ook via de post van geen enkel bedrijf nog direct marketing te ontvangen, voeg je je gegevens toe aan de Robinson List (www.robinsonlist.be). DPG Media houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketing campagnes.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via je account instellingen of via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via privacy@dpgmedia.be

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9. Wijziging van deze Privacyverklaring

We zullen af en toe deze Privacyverklaring aanpassen. Wanneer we veranderingen aan de Privacyverklaring publiceren, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

10. Heb je nog vragen?

In geval van vragen over deze Privacyverklaring, kan je op volgende wijze contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media:

 • Per e-mail: via privacy@dpgmedia.be
 • Per post: DPG Media, t.a.v. de Data Protection Officer, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen.